ข่าวกิจกรรม


ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ วันดินโลก

23 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีภาพทางดิน เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ วันดินโลก โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แถลงข่าวเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ


ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าหน้าวันดินโลก

14 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าหน้าวันดินโลก โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับทราบผลการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจพื้นที่ร่วมกับราชองค์รักษ์ในพระองค์ โดยคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลกปี 2566 ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมพร้อมในด้านนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ความพร้อมของสถานที่ กำหนดการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยมอบหมายสั่งการหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ งานวันดินโลก ปี 2566 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life - ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

24 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้ของเหลือจากกากอุตสาหกรรม ได้แก่ เปลือกถั่วเหลือง ผักและก้าน มาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทั้งนี้ รองอาทิตย์ ได้ให้คำแนะนำขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. พร้อมมอบปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด. นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการผลิตและใช้อินทรีย์คุณภาพสูงจากของเหลือใช้จากกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ทำการเพาะปลูกทดแทนปุ๋ยเคมี สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้ชุมชน


เยี่ยมชมและติดตามงาน

26 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 26 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยคณะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินติดตามการผลิต พด.13 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และสถานีพัฒนาที่ดินตาก ซึ่งดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงบำรุงดินร่วมกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พด. กับนายจิรพงษ์ อินชู ณ พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดิน ณ สวนองุ่น หมอดินวันชัย บวบงาม ณ บ้านลางสาน อ.เมืองตาก จ.ตาก ซึ่งมีการปลูกองุ่นให้ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค


เยี่ยมชมและดูงาน

22 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยคณะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีติดตามการผลิต พด.13 ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการผลิตน้ำหมักชีวภาพแบบเคี่ยว กับหมอดินสงวน จบศรี ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน อ.สว่างวีระวงค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน อ.บุณฑริก จ. อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์ฯ นี้ เป็นกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตผักและสมุนไพรอินทรีย์ ที่มีมูลค่าสูง ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลงจากสมุนไพรที่คิดสูตรเป็นของตนเอง เน้นการสร้างบ้านให้กับจุลินทรีย์ในดิน รักษาสมดุลของระบบนิเวศ วางแผนการผลิตแบบตลาดนำการผลิต รวมทั้งมีร้านจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเอง หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ศูนย์ฯ หรือที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี


วิทยากรพิเศษบรรยาย ความหลากหลายทางชีวภาพ

19 กันยายน 2566

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางมนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “ความก้าวหน้าในการสำรวจและจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน/การจัดจำแนกชนิดจุลินทรีย์และสัตว์หน้าดิน/การสะสมคาร์บอนและเศษซากพืช ในพื้นที่โครงการศึกษาสถานภาพของดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน” ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และการทำเกษตรอินทรีย์

13 กันยายน 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และคณะ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และการทำเกษตรอินทรีย์ กับนางประหยัด ปานเจริญ ซึ่งเป็นหมอดินอาสาและปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน​ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ โดยพบว่าเกษตรกรมีความสนใจและมีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่าง​ ๆ เป็นอย่างดี


เยี่ยมชมและติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14

12 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และคณะ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14 กับนายณรงค์ เกตุพิชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน​ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ณ สวนเกตุพิชัย จังหวัดสระบุรี โดยมีการปลูกอินทผลัม และการปลูกทุเรียนผสมผสานกับการปลูกลำไย ได้มีการแก้ปัญหาดินด่าง และปัญหาจากโรคไฟทอปธอรา โดยพบว่าเกษตรกรมีความสนใจและมีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14 และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในพื้นที่อีกด้วย


เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานผลิตพด. 13

7 กันยายน 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ร่วมกับ นางนวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วย คณะนักวิชาการจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช พร้อมด้วย คณะนักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี พร้อมด้วย นางสาวประไพพิศ ศรีมาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสาวนภัสสร โน๊ตศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน และ คณะนักวิชาการ จาก สพข.3 และ สพข.10 โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหารและยา พืชสมุนไพร การปนเปื้อนโลหะหนักในดินและพืช จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน และเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในการทำงานวิจัย และติดตามผลการดำเนินงานการผลิต พด.13 ไมคอร์ไรซา สำหรับข้าวโพด ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รองอธิบดี.ด้านปฏิบัติการ มอบนโยบายกองฯ

15 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายคำนึง แสงขำ ตอนรับ นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการอินทรียวัตถุ เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ และเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ และได้รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


งาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

14 สิงหาคม 2566

14 สิงหาคม 2566 เวลา 17.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอนิทรรศการ “การบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่สูง” โดยกรมฯ ได้นำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่สูง และมีการบริหารจัดการดินและน้ำ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดดินดี น้ำสมบูรณ์ มีความมั่นคงทางอาหาร ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน


ร่วมพิธีเปิดงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL”

11 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมพิธีเปิดงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ แผนงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) และรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร“44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

9 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

26 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณคลองเปรมประชากร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า 700 คน เข้าร่วมงาน โดยประธานในพิธีได้มอบการมอบพันธุ์ปลา น้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์ผัก และกล้าหญ้าแฝก ให้กับผู้นำชุมชนและผู้แทนเกษตรกรร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

18 กรกฎาคม 2566

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนางจันจิรา แสงสีเหลือง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงปลูกข้าว สำหรับข้าวที่ทรงปลูกเป็นพันธุ์ข้าว กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง คอรวงยาว มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 114 วัน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มให้ผลผลิตเฉลี่ย 734 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
7589

7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 น. นางนวลจันท์ ชะบา รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมพิธีปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยนอกจากนี้ได้มอบรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ การประกวดแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ข้าวไทย การประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ การประกวดงานศิลปะเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งกล่าวปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


4678

5 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 น. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินนำโดย นางนวลจันทร์ ชะบา รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ภายในงานมีนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ตลอดจนการประกวด แข่งขัน สาธิต จัดแสดงนวัตกรรมจากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ตอบโจทย์เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาที่ดิน” ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ345786

23 พฤษภาคม 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลอุดมสมบูรณ์” นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่รางวัลแก่ข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม และนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้มอบโล่รางวัลประเภทวิชาการ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินขอแสดงความยินดีกับ นางนวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566 นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 นางสาวมนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคบรรยาย เป้าหมายการพัฒนาที่ 9 ด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยระยะยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมบริการ (Services innovation) ผลงาน : พด.13 ไมคอร์ไรซา : นวัตกรรมชีวภาพ พัฒนาคุณภาพดินเพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

28 เมษายน 2566

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถานภาพของดินในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)​ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติการจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และวิทยากรจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้แก่ นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ ดร.มนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดร.ดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงวิทยากรจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการปกปักทรัพยากร ป่าธรรมชาติ/ป่าดั้งเดิมในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ และศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม​ ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ดินทางกายภาพและทางเคมี การเก็บบันทึกข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ​ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำเนินงานโครงการศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ​ เกิดความสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

7 เมษายน 2566

โครงการค่าย"เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566*** ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบหมายให้ นางสาวอาภัสนันท์ สุดเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการค่าย"เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางรักษ์พงไพร 2)พัฒนาแนวทางต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชนสู่ความยั่งยืน 3)พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 4)จัดทำแนวทางพัฒนานักออกแบบดระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) และ 5)จัดทำคู่มือแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การประชุมวิชาการ The 3rd Global Soil Biodiversity Conference ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

15 มีนาคม 2566

ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ดร.มนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กทช. และ ดร.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กนผ. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 3rd Global Soil Biodiversity Conference ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566 การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการเผชิญกับความท้าทายในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางดินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน ขับเคลื่อนแนวคิด วิธีการจัดการ ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทางดินที่เข้มแข็งในระดับนานาชาติ


อบรมเยาวชน รุ่นที่ 1 และ 2 โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 24 และ 28 ก.พ. 2566 นางนวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบหมายให้นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ จัดอบรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้หัวข้อ “ดินดี พืชดี วิถีพอเพียง” โดยได้อบรมในหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายฯ รุ่นที่1 (24 - 26 ก.พ. 2566) และรุ่นที่ 2 (27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2566) จำนวนรุ่นละ 60 คน รวม 120 คน และครูรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดสังข์กะจาย โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไป
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และขับเคลื่อนโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

19 มกราคม 2566

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และขับเคลื่อนโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบให้นส.กนกวรรณ เชื้อพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก โดยมีท่าน ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ และหน่วยงานภาคี 13 องค์ ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร(สำนักการศึกษา) ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 120 คน ร่วมบูรณาการกำหนดแนวทางหลักสูตรในการอบรม และวางแผนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดขยายผลต่อไป


ต้อนรับท่านรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และคณะ

18 มกราคม 2566

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ให้การต้อนรับท่านรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และคณะ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วย ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และเจ้าหน้าที่ของ กทช. ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์จัดการวัสดุอินทรีย์การผลิตน้ำหมักชีวภาพในสูตรต่าง ๆ และสารบำบัดน้ำเสีย และได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษต่อคณะด้วยบรรยากาศงานดินโลกประจำปี 2565

5 ธันวาคม 2565

รวมภาพกิจกรรมงานดินโลก ประจำปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก


จิตอาสาบริการ​ประชาชน

5 ธันวาคม 2565

วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2565​ นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ทาง​ดิน​ ได้มอบหมายให้ นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ และ น.ส ดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของกทช. เป็นตัวแทนจากกรมพัฒนา​ที่ดิน​ กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ร่วมจัดกิจกรรม​ จิตอาสาบริการ​ประชาชน​ ณ​ บริเวณ​ท้องสนามหลวง​ ระหว่างเวลา​ 09.00-17.00 น. โดยท่านประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินให้การบริการผลิต​ภัณฑ์​สารเร่ง​จุลินทรีย์​ พด. ให้กับประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำความรู้เรื่องดินและการฟื้นฟูดิน​หลังน้ำท่วม ซึ่งได้รับความชื่นชมจากกระทรวง กษ. และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


งานกิจกรรมงานสัปดาห์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวข้อ “ปักหมุด บริบทโลกใหม่...เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2023”

28 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมงานสัปดาห์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวข้อ “ปักหมุด บริบทโลกใหม่...เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2023” ณ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2565 กรมพัฒนาที่ดิน นำโดย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และบูรณาการร่วมกับ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยจัดและนำเสนอนิทรรศการ เกี่ยวกับการดำเนินงาน นวัตกรรมจุลินทรีย์ในการผลิตพืชปลอดภัย และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)


การจัดเตรียมพื้นที่จัดงานวันดินโลก สถานีพัฒนาที่ดินตาก

7 พฤศจิกายน 2565

นที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน การจัดเตรียมพื้นที่จัดงานวันดินโลก สถานีพัฒนาที่ดินตาก และตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โดยรอบ อาทิ อาคารสถานที่ บริเวณแสดงนิทรรศการกลางนิทรรศการมีชีวิต เทคโนโลยีการผลิตองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงข้าวสรรพสีปลอดภัย แปลงผักสี่ภาค นวัตกรรมจุลินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย อุโมงค์ต้นมะขาม เป็นต้น เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป


ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการคาราวานปล่อยสารบำบัดน้ำเสียซุปเปอร์ พด.6 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย

2 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 2 พ.ย.65 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปล่อยคาราวานสารบำบัดน้ำเสียซุปเปอร์ พด.6 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุม 802 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหาร นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เป็นประธานการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนความช่วยเหลือการใช้สารบำบัดน้ำเสียซุปเปอร์ พด.6 ขจัดกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อลดผลกระทบจากน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชน ซึ่งมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมเปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบออนไลน์ ในพื้นที่ 47 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้จะได้นำข้อหารือในที่ประชุมนำเรียนท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป


กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เร่งผลิต สารเร่งซุปเปอร์​ พด. 6 บำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูดิน บูรณาการกับหน่วยงานจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยอุทกภัย

28 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่​ 27 ตุลาคม พ.ศ.​2565 ดร.อาทิตย์​ ศุขเกษม​ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน น.ส.พิมพ์ธิดา​ เรืองไพศาล​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์​ และเจ้าหน้าที่ช่วยกันเร่งผลิตสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อสนับสนุนสำนักง่นพัฒนาที่ดินเขต​ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ


สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในพื้นเมืองนนทบุรี

4 ตุลาคม 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยนางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ ให้การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นแก่เทศบาลเมืองนนทบุรี ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนสะสม โดยจะได้ติดตามผลการจัดการร่วมกับเทศบาลฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอนาคตต่อไป
ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา

15 สิงหาคม 2565

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานสีสรรพรรณไม้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร# ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยภายในงานพบกับ นิทรรศการ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” นิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น


แถลงข่าว งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ "30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา

3 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ "30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ โดยมีนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ร่วมแถลงข่าว โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินมอบหมาย​ให้​ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมงาน ซึ่งกรมฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ประกอบด้วย​ 1) นิทรรศการ "ด้วยพระบารมีพระพันปีหลวง รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เพื่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรและมนุษย์ที่ยั่งยืน" โดยนำเสนอผลการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด 2)​ นิทรรศการโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยจัดแสดงผลการดำเนินกิจกรรมในหลักสูตรปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานครการจัดการนิเทศการศึกษาของนิสิตฝึกงาน

5 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน # การจัดการนิเทศการศึกษาของนิสิตฝึกงาน โดย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วย ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการติดตามความก้าวหน้าของการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ท่าน เพื่อการประเมินการเรียนรู้จากการฝึกงาน ในการนี้ กทช. ได้ต้อนรับและพาคณาจารย์ฯ ดูงานสถานที่ฝึกงานและการปฏิบัติงานของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน


กทช.ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมขยายผลการใช้ พด.13 ไมคอไรซาร์สำหรับข้าวโพด และ พด.14 ไตรโครเดอร์ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

24 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วย ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และคณะ ร่วมกับ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ สพด. อุบลราชธานี ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ พด.13​ ในพื้นที่ขยายผลกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด​ ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี หมอดินและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลการใช้ พด.13 พบว่าสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของระบบราก และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดได้ดี อีกกิจกรรมหนึ่งคือการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี​ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ พด. 14 ไตรโคเดอร์มาผงละลายน้ำ ในแหล่งปลูกทุเรียนสามเหลี่ยมมรกต​ ซึ่งพบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และกล้วยหอมทองในพื้นที่ซึ่งมาร่วมสังเกตการณ์ก็มีความสนใจที่จะนำ พด.14 ไปขยายผลในการควบคุมโรครากเน่าของมันสำปะหลังและโรคใบไหม้ของกล้วยหอมทอง ต่อไป


ประชุมเตรียมการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชชินีนาถ" ครั้งที่ 14

14 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยนางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิสิฏฐ์ กิมยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานการประชุม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 14 องค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมขับเคลื่อนงาน ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาที่ดิน อีกทั้งเป็น 1 ใน 13 องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2565 นี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำเป็นนิทรรศการร่วมในงานสีสรรพรรณไม้ต่อไป ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ในปี 2565 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระราชชนนีพันปีหลวง การจัดงานสีสันพรรณไม้ในปีนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานโดยเน้นผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร


บันทึกความร่วมมือระหว่าง​ กรมพัฒนาที่ดินโดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน​ กับ​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ม

2 มิถุนายน 2565

วันที่​ 2​ มิถุนายน​ 2565​ กรมพัฒนาที่ดินโดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน​ กับ​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตสื่อ​ความรู้ และหลักสูตรการฝึกอบรม​ สำหรับให้เกษตรกรลูกค้าธกส.ได้นำไปประยุกต์ปฎิบัติ​ ประกอบด้วยองค์ความรู้ของงานพัฒนาที่ดินต่างๆ​ ได้แก่​ ความรู้เกี่ยวกับดิน​ บัตรดินดีและระบบประเมินสุขภาพดิน​ แอปพริเคชั่นต่างๆ​ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์​แบบต่างๆ​ โดยใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร เป็นต้น​ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม​ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน​ ลดต้นทุนการผลิต​ เพิ่มผลผลิต​ และสร้างรายได้​ ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโอกาสหน้าต่อไป


อบรมเยาวชน รุ่นที่ 1 โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2565

26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25-27 พ.ค. 2565 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางทางดิน และกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน จัดเจ้าหน้าเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวน 30 คน ครูผู้ดูแลจำนวน 10 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2565 รุ่นที่ 1 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ ในการนี้ กทช.จัดอบรมในหัวข้อปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ในส่วนของ กวจ.จัดอบรมในหัวข้อหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นต้นแบบให้กับการดำเนินโครงการในปี 2565 มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live True VROOM ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 31 ศูนย์ นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเอง และต่อยอดสู่โรงเรียน ชุมชนพื้นถิ่น ให้มีศักยภาพในการเผชิญ กับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้หลักสูตรการอบรม มุ่งสร้างพื้นฐานให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นถิ่นที่เป็นรากฐานชีวิตของนักเรียนทุกคนตาม "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาต ให้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


ร่วมพิธีเปิดงาน "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2565

25 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 12 องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จุลินทรีย์ พด. และหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมเยาวชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดโครงการสมัยที่ 7 พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเอง และต่อยอดสู่โรงเรียน ชุมชนพื้นถิ่น ให้มีศักยภาพในการเผชิญ กับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้หลักสูตรการอบรม มุ่งสร้างพื้นฐานให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นถิ่นที่เป็นรากฐานชีวิตของนักเรียนทุกคนตาม "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาต ให้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


กิจกรรมในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่1 (สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร) ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565

13 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่1 (สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร) ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี​ และทีมดินดีให้การต้อนรับ​ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายประภัตร​ โพสุธน​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ พร้อมทั้ง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ โดยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินได้รายงานกิจกรรมต่างๆและตอบข้อซักถามจากนิทรรศการหัวข้อ "นวัตกรรมจุลินทรีย์ดิน มิตรแท้เกษตรกร"


บรรยาย เรื่องการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพและดินและการวิเคราะห์ดินด้วย LDD Test kit ณ ศูนย์ประสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจ

2 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบหมายให้ ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และดร.ดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ผอ.กลุ่มวิจัยกายภาพดิน และนายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ดินและการวิเคราะห์ดินด้วย LDD Test kit ณ ศูนย์ประสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) จ. ปทุมธานี ให้กับอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเบนิน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของ ศปร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย


พด.สนับสนุนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่วัด ( Green Temple )

30 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย​ ดร.อาทิตย์​ ศุขเกษม​ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่วัด ( Green Temple ) ณ ธรรมสถานวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ นายอลงกรณ์​ พลบุตร​ ที่ปรึกษา​รมว.กษ.​ นายประเสริฐ​ มาลัย​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร​และสหกรณ์​ และผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ​ ประชาชนร่วมงาน​ สำหรับโครงการ Green Temple มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับคนในชุมชนเมืองแบบพหุภาคี​ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเมืองใกล้วัดเข้าถึงอาหารปลอดภัยรวมถึงเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด โรงเรียน ชุมชน และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ วัดโรงเรียน


กทช. ร่วมเสวนา “มะม่วงคุณภาพ จุลินทรีย์ดิน ระบบดินและน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าและราคา” เสริมนวัตกรรม พด. สร้างดินดี

19 มีนาคม 2565

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา ในหัวข้อ “มะม่วงคุณภาพ จุลินทรีย์ดิน ระบบดินและน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าและราคา” ในงานนวัตกรรมยกระดับมะม่วง และผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ร่วมกับหมอดินอาสา เจ้าของภูมิปัญญาการผลิตมะม่วง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายกิตติภพ มงคล หมอดินอาสาประจำอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) นายสายันต์ โฉมเชิด หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดชัยนาท 3) นายทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4) นางวัฒนา จาจิรัตน์: หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 โดยมีดร.มนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


“รวมพลฅนมะม่วง” วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมนวัตกรรมยกระดับมะม่วง และผลิตภัณฑ

18 มีนาคม 2565

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.​อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงาน "นวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพ" เพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตสู่การค้าและการส่งออกมะม่วงไทย โดยมี​ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานฯ และมีผู้มีเกียรติจากส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้งหมอดินอาสา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กทช.ศึกษาดูงานศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ วว.

17 มีนาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วย ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเก็บรักษาจุลินทรีย์ ณ ศูนย์จุลินทรีย์ อาคารวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จุลินทรีย์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมห้องจัดนิทรรศการศูนย์จุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Lyophilization (วิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์แบบระเหิดแห้ง) พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับการจัดการมาตรฐานห้องปฏิบัติการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำศูนย์เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน


ดร.​ อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "นวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณ

16 มีนาคม 2565

วันที่​ 16​ มีนาคม​ 2565 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบหมายให้​ ดร.​ อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "นวัตกรรมยกระดับมะม่วงและผลิตภัณฑ์อาหารไทย เพื่อสุขภาพ"วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ​ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นิคม​ แหลมสัก เป็นประธาน มีผู้มีเกียรติ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกร มาร่วมงาน แถลงข่าว จำนวน 100 คน ซึ่งงานดังกล่าว จะมีในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม​ พ.ศ. 2565 ณ​ บริเวณอาคารวิทยบริการ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรม เปิดงานในวันที่ 18 มีนาคม เวลา​ 10.00​ น.​ มีการเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ 19 มีนาคม มีการจัดนิทรรศการในวันที่ 18-20 มีนาคม โดยมีหมอดินอาสา และเกษตรกร ผู้ผลิตมะม่วงโดยใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ ในการผลิตในสภาพพื้นที่​จังหวัดต่างๆ มาร่วมเสวนา​ แชร์ประสบการณ์ และออกบูธจำหน่าย ผลผลิตมะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูป นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชน มาร่วมแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตและการเก็บเกี่ยว รวมถึงแนวทางการสร้างตลาด การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว


ดร.อาทิตย์​ ศุขเกษม​ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง​ "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกร่วมกับพืชในด

18 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อาทิตย์​ ศุขเกษม​ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง​ "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกร่วมกับพืชในดินที่มีปัญหาต่างกัน" ที่​ โรงแรมคุ้มภูคำ​จ.เชียงใหม่​ โดยเป็นวิทยากร​บรรยาย​ในหัวข้อ​ ตามรอยหญ้าแฝก​ อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ ให้กับนักวิชาการเกษตรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน 12​ เขต​ และกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินโดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต​ 6​ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม​ ซึ่งได้ถ่ายทอดประสพการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานหญ้าแฝกและการนำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์​ ซุปเปอร์พด.1​ 2 3 6 9 พด. 12 ไปใช้ดูแลรักษาหญ้าแฝก ของกรมพัฒนาที่ดินให้ก้าวหน้าต่อไป


นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ดร.นวลจันทร์​ ชะบา​ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ดร.นวลจันทร์​ ชะบา​ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ .แม่สาย จ. เชียงราย ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กราบบังคมทูลถวายรายงาน การดำเนินงานความร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์   ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ


นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี กลางสุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 -12.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี กลางสุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องเชิงนโยบายการบูรณาการส่วนงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. รวมถึงมีนักวิชาการที่คอยให้ความรู้ คำแนะนำการใช้ประโยชน์ และให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แก่เกษตรกรและนักวิชาการภายในงาน ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบกระเช้าที่ระลึกแด่ท่าน ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระเช้าที่ระลึกประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เอกสารความรู้เรื่อง Agri-map Chatbot ผ่านน้องดินดี และหนังสือความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชนประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองประจำปี 2564 และความก้าวหน้าของงานปี 2565

27 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ดร.นวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ดร.อรรณพ พุทธโส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และผ่านระบบ ZOOM เวลา 09.30 – 13.00 น. โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานกองประจำปี 2564 และความก้าวหน้าของงานปี 2565 ประกอบด้วย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ การผลิตและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตาม BCG โมเดล ตามทิศทางงานกรม นอกจากนี้ ผอ.กทช. ได้นำเสนอและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน กทช. ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้มอบนโยบายและชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานภารกิจงานของกองที่มีความสอดคล้องตามทิศทางงานกรม ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. สร้างและพัฒนากลไกการบูรณาการงานวิชาการกับส่วนภูมิภาคเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่จะนำพาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
รายงานความก้าวหน้าโครงการผลิตและสาธิตทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด

18 มิถุนายน 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้จัดประชุมชี้แจงความก้าวหน้า โครงการผลิตและสาธิตทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด ผ่านระบบ Zoom โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม เป็นประธานในการประชุม เนื่องจาก กทช. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พด.13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด โดยในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ พด. ตัวใหม่เข้าถึงเกษตรกรและผู้สนใจที่มีความต้องการจำนวนมาก จึงดำเนินโครงการผลิตและสาธิตทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด โดยมีพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ อุบลราชธานี และนครราชสีมา และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการชี้แจงรายละเอียดความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ในแต่ละพื้นที่

วันดินโลก 5 ธันวาคม

4 ธันวาคม 2563

เชิญร่วมงานวันดินโลก​ 4-8 ธันวาคม​ 2563​ ณ​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค​เอเซีย​ (CESRA)​ โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพ​ทาง​ดินได้จัดกิจกรรมมากมาย​ มีทั้งนิทรรศการ​ และฝึก​อบรม​ ได้แก่​ ฐานเรียนรู้​สาธิต​การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา​ ฐานการคัดแยกจุลินทรีย์​ที่เป็นประโยชน์​ทางการ​เกษตร​ในห้องปฏิบัติการ​ ฐาน​การเรียนรู้​การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์​ พด. รูปแบบ​ต่างๆ​ และฐานการฝึกอบรม​ผลิตภัณฑ์​ พด.13​ ไม​คอร์ไร​ซาสำหรับข้าวโพด​ ณ​ อาคารจุลินทรีย์​ดิน​ และสถานีความหลากหลาย​ทางชีวภาพ​ (ป่า3อย่าง​ ประโยชน์​4อย่าง) ท่านสามารถ​เยี่ยม​ชม​งาน​ เข้าร่วมฝึกอบรม​ พร้อมทั้งติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์​จุลินทรีย์​ พด.​ ได้ภายในงาน


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “การประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่าย (เทคนิค Biofunctool)”

14 กันยายน 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “การประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่าย (เทคนิค Biofunctool)” สำหรับประเมินคุณภาพดิน โดยมีนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดเครื่องมือ Biofunctool สำหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

21 กรกฎาคม 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงาน และกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินนำโดย นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระกียรติดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี​

23 พฤษภาคม 2563

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี​ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอาทิตย์​ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ​ และข้าราชการ ไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล​ และเข้ารับรางวัล จากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ (รางวัลที่ได้รับ) 1. รางวัลหน่วยงานจัดทำคลังความรู้​บัตร​ดิน​ดีดีเด่น 2. รางวัลหน่วยรับตรวจที่ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบภายในดีเด่น 3. รางวัลผลงานวิชาการภาคบรรยาย​ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ ดีเด่น​ เรื่อง​ "จุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลิแซ็กคาไรด์เพื่อใช้ ประโยชน์​ในการปรับปรุง​บำรุงดินที่มีปัญหา​และเพิ่ม​ผลผลิต​พืช​เศรษฐกิจ" โดย​ นางนวลจันทร์​ ชะบา​ รักษาการณ์​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​ทาง​ดิน​ 4. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลชนะเลิศ​ เรื่อง​"ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการ​ควบคุม​และ​ป้องกัน​เชื้อ​สาเหตุ​โรคพืชของมะเขือเทศ​ในจังหวัด​หนองคาย" โดย​ นางพิกุล​ เกตุชาญ​วิทย์​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน 5. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2 เรื่อง​" ศึกษาการใช้​ผลิตภัณฑ์​จุลินทรีย์​ พด.11 สำหรับ​ถั่วพร้าปรับปรุง​บำรุงดินปลูกข้าวโพด​เลี้ยง​สัตว์​ในพื้นที่​ดินทราย" โดย​ นายโสฬส​ แซ่ลิ้ม​ ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้านปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ)


เจลล้างมือ

26 มีนาคม 2563

กทช. ร่วมใจผลิต​เจลแอลกอฮอล์


ศึกษาดูงาน

12 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และนายประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ เข้าศึกษาดูงาน "กระบวนการการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ ไปประยุกต์ใช้ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป


อบรมเยาวชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 และ 25 ก.พ. 2563 นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบหมายให้นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ จัดอบรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อ สูตรปุ๋ยพระราชทาน เนื้อหาการทำปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตสารบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และพด. 6 ให้กับเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการค่ายฯ รุ่นที่ 1 (18 ก.พ.63) และรุ่นที่ 2 (25 ก.พ.63) จำนวนรุ่นละ 60 คน รวม 120 คน และครูรุ่นละ 10 คน รวม 20 คน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไป


พิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย " เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2563 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมเยาวชนของโครงการฯ ปีที่ 5/2562 และการเตรียมการที่จะดำเนินต่อไปในสมัยที่ 6 และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้าและแนวทางการสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนฯ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี ในการทำกิจกรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมทำปุ๋ยหมักและกลับกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และนำปุ๋ยหมักไปใส่ต้นมะขาม จำนวน 762 ต้น ภายในบริเวณท้องสนามหลวง


แสดงความยินดี ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินคนใหม่

12 พฤศจิกายน 2562

แสดงความยินดีกับ ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินนำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ฟื้นฟูปฐพีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"

19 สิงหาคม 2562

นางนวลจันทร์ ชะบา รักษาการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ" นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ เรื่อง "ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับถั่วพร้าปรับปรุงบำรุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินทราย" และนางพิกุล เกตุชาญวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน นำเสนอเรื่อง "ทดสอบประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย" ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ฟื้นฟูปฐพีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"


กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

11 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 16.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความตระหนักและรู้จักคุณค่าของดิน โดยจัดทำโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 การจัดกิจกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วย การสาธิตผลิตน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิน ให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม


กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมกับชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมกับชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 โดยดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะ นำขยะเหลือใช้ในครัวเรือนมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และร่วมกันนำไปบำบัดน้ำเสียตามท่อระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนและตลาดใกล้เคียง โดยประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา 90.48% และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 87.33%วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

23 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

23 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมกันเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน”


กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประ

22 มีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำโดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชียวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยนางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี รศ.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กทม.


เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

23 พฤษภาคม 2560

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศกิตติคุณเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 แก่ นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบโล่รางวัลผลงานวิชาการ ประจำปี 2559 โดยมีนักวิชาการจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ น.ส. ดารารัตน์ โฮตาก้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. จันจิรา แสงสีเหลือง สาขาปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ นางนวลจันทร์ ชะบา รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น.ส. มนต์ระวี พีราวัชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งรางวัลบริการภาครัฐสาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ


กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบวันสถาปนา " 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแสดงนิท

23 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบวันสถาปนา " 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแสดงนิทรรศการ สินค้าทางการเกษตรจัดจำหน่าย และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ในการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดการประชุมและนักวิชาการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิชาการ ได้แก่ นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา สาขาปรับปรุงบำรุงดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ และนางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ณ ประชุม801 กรมพัฒนาที่ดินวันที่ 31 มีนาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลข้าราช

31 มีนาคม 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและดูงานในการจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนว

19 พฤษภาคม 2559

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและดูงานในการจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน(สารเร่ง พ.ด ต่างๆ) สำหรับใช้ในพื้นที่สู่การปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ในพื้นที่ จ. นครปฐม


อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการศึกษาดูงานเทคโนโลยีชีวภาพ ของกองเทคโนโลย

4 เมษายน 2559

วันที่ 4 เมษายน 2559 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำโดย ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการศึกษาดูงานเทคโนโลยีชีวภาพ ของกองเทคโนโลยีชีวภาพประชุมหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

14 มกราคม 2559

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 ณ พื้นที่แปลงเกษตรกร อ.บางระ

7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.20 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 พร้อมทั้งมอบนโยบายและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมกับชมกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ การรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต มอบปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ สาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (พด.2)และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โมเดลรากหญ้าแฝก แผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ Zoning รวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน และกลุ่มชุดดินต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม พบปะหมอดินอาสา และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ พื้นที่แปลงเกษตรกร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมเกษตรกรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 ธันวาคม 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมรตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการ้ิออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและ kick off การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีนายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.ู้สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และคณะนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและออกตรวจพื้นที่ี่


ประชุมวิชาการนานาชาติ

17 ธันวาคม 2558

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"นโบบายด้านอาหารของโลก; ความท้าทายของภูมิภาค (International Conferrence on World Food Policy; Future Faces of Food and Farming: Regional Challenges) โดยสำนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอาหารแห่งชาติ และมูลนิธิวิทยาศาตร์เกษตร ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558


นิทรรศการในงานวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558

3 ธันวาคม 2558

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558 ในหัวข้อ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เวลา 09.39 น. (3 ธ.ค. 58) โดยมีนางจินตนา ชัยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร FAO ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558" พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" และเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ซึ่งภายในงาน มีการจัดนิทรรศการต่างๆ มากมายจากหลายเกี่ยวกับความรู้เรื่องดิน การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป