ประวัติหน่วยงาน


ประวัติ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยปรับสถานภาพจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาอินทรียวัตถุเพื่อการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ใช้ชื่อในขณะนั้นว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจเรื่องการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การผลิตและการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และต่อมา มีภาระกิจเพิ่มเติมด้านการวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ จึงได้มีคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 และ ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ตั้ง กองเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยงานภายใน และตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ให้มีกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์

องค์กรก้าวไกล วิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวิภาพทางดิน เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และการจัดการอินทรีย์วัตถุ


อำนาจหน้าที่

  • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
  • วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อภาพแวดล้อม
  • ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดทําฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ค่านิยมองค์กร

TEAM For Soil (ทีมดี ดินดี)

T-Teamwork : สร้างทีม

E-Energenic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง

A-Agile : คล่องแคล่ว

M-Move Forword : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน