ผลงานวิชาการ
การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ในดินทราย

6 กันยายน 2564

การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ในดินทราย นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


การศึกษากิจกรรมและสังคมจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารภายใต้การจัดการดินที่แตกต่างกันในพื้นที่ปลูกยางพารา

6 กันยายน 2564

การศึกษากิจกรรมและสังคมจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารภายใต้การจัดการดินที่แตกต่างกันในพื้นที่ปลูกยางพารา โดย นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


อิทธิพลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตร่วมกับปูนต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรแบคทีเรียบริเวณรากและผลผลิตของข้าว ในดินเปรี้ยวจัด

6 กันยายน 2564

อิทธิพลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตร่วมกับปูนต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรแบคทีเรียบริเวณรากและผลผลิตของข้าว ในดินเปรี้ยวจัด โดย นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย

6 กันยายน 2564

ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ


การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (ซุปเปอร์ พด. 3)

6 กันยายน 2564

การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (ซุปเปอร์ พด. 3) โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพกล้วยหอมทองอินทรีย์ เพื่อการส่งออก ในกลุ่มชุดดินที่ 7

6 กันยายน 2564

ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพกล้วยหอมทองอินทรีย์ เพื่อการส่งออก ในกลุ่มชุดดินที่ 7 โดย นางมนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


รูปแบบการสลายตัววัสดุอินทรีย์ และการสะสมอินทรียวัตถุในดินเนื้อทรายที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็ม

6 กันยายน 2564

รูปแบบการสลายตัววัสดุอินทรีย์ และการสะสมอินทรียวัตถุในดินเนื้อทรายที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็ม โดย นายอรรณพ พุทธโส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอินทรียวัตถุ


ศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมวลชีวภาพ และสังคมจุลินทรีย์ดิน ในพื้นที่ปลูกผักระบบปลอดสารพิษ (GAP)

6 กันยายน 2564

ศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมวลชีวภาพ และสังคมจุลินทรีย์ดิน ในพื้นที่ปลูกผักระบบปลอดสารพิษ (GAP) โดย นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ศึกษาชนิด และปริมาณกรดอะมิโน ในน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกวางตุ้ง

6 กันยายน 2564

ศึกษาชนิด และปริมาณกรดอะมิโน ในน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกวางตุ้ง โดย นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภาคใต้ของประเทศไทย

6 กันยายน 2564

การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภาคใต้ของประเทศไทย โดย นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6 กันยายน 2564

เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่เค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

6 กันยายน 2564

คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่เค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดย นางสาวสิรินภา ชินอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร่

6 กันยายน 2564

การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร่ โดย นางสาวสิรินภา ชินอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


การศึกษาการเพิ่มประสิืทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ด้วยไบโอชาร์ ต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช

6 กันยายน 2564

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ด้วยไบโอชาร์ ต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช โดยนางจันจิรา แสงสีเหลือง


การวิจัยการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส ละลายโพแทสเซียม และสร้างฮอร์โมนพืข

6 กรกฎาคม 2564

การวิจัยการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส ละลายโพแทสเซียม และสร้างฮอร์โมนพืข โดยนางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษา หลักสูตร “Chinese Smart Learning Basic I”

7 มีนาคม 2559

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษา หลักสูตร “Chinese Smart Learning Basic I”