คลังมัลติมีเดียนายอาทิตย์ ศุขเกษม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน


คลังความรู้บำรุงดินเพิ่มผลผลิต


ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ กล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก ในกลุ่มชุดดินที่ 7

ศึกษาระยะเวลาการหมักมูลสุกรโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการผลิตน้ำหมักเพื่อเพิ่ม ผลผลิตข้าว

ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการปลูกข้าวอินทรีย์ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) ในกลุ่มชุดดินที่ 18 ชุดดินหนองบุนนาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา

อิทธิพลจากการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 และพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดินของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชุดดินจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาการใช้น้้าหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายตอซังข้าว การปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์และการปลูกข้าวสุพรรณบุรี 1 ในชุดดินเดิมบาง

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เกษตรทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์


ข่าวกิจกรรม


Card image

23 พฤษภาคม 2563

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี​ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอาทิตย์​ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ​ และข้าราชการ ไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล​ และเข้ารับรางวัล จากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ (รางวัลที่ได้รับ) 1. รางวัลหน่วยงานจัดทำคลังความรู้​บัตร​ดิน​ดีดีเด่น 2. รางวัลหน่วยรับตรวจที่ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบภายในดีเด่น 3. รางวัลผลงานวิชาการภาคบรรยาย​ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ ดีเด่น​ เรื่อง​ "จุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลิแซ็กคาไรด์เพื่อใช้ ประโยชน์​ในการปรับปรุง​บำรุงดินที่มีปัญหา​และเพิ่ม​ผลผลิต​พืช​เศรษฐกิจ" โดย​ นางนวลจันทร์​ ชะบา​ รักษาการณ์​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​ทาง​ดิน​ 4. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลชนะเลิศ​ เรื่อง​"ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการ​ควบคุม​และ​ป้องกัน​เชื้อ​สาเหตุ​โรคพืชของมะเขือเทศ​ในจังหวัด​หนองคาย" โดย​ นางพิกุล​ เกตุชาญ​วิทย์​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน 5. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2 เรื่อง​" ศึกษาการใช้​ผลิตภัณฑ์​จุลินทรีย์​ พด.11 สำหรับ​ถั่วพร้าปรับปรุง​บำรุงดินปลูกข้าวโพด​เลี้ยง​สัตว์​ในพื้นที่​ดินทราย" โดย​ นายโสฬส​ แซ่ลิ้ม​ ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้านปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ)

ความร่วมมือ/การศึกษาดูงาน


Card image

2 พฤษภาคม 2559

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation “Research and Development of Biofertilizer and Biocontrol to Increase Cash Crop Production" วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิต ปุ๋ยชีวภาพ และจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3. เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ระยะเวลา มกราคม 2558- พฤศจิกายน 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 1. ได้องค์ความรู้และข้อมูลผลงานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ และควบคุมโรคพืช 2.ได้วิธีการศึกษาและวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและควบคุมโรคพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 3. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระดับโรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเน้นการผลิตที่เป็นระบบ 4. ได้เรียนรู้ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหน่วยงานภาครัฐสู่การลงทุนภาคเอกชนและขยายผลสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

การพัฒนาบุคลากร กทช.


เกียรติประวัติหน่วยงาน