คลังมัลติมีเดียนายอาทิตย์ ศุขเกษม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน


คลังความรู้บำรุงดินเพิ่มผลผลิต


ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ กล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก ในกลุ่มชุดดินที่ 7

ศึกษาระยะเวลาการหมักมูลสุกรโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการผลิตน้ำหมักเพื่อเพิ่ม ผลผลิตข้าว

ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการปลูกข้าวอินทรีย์ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) ในกลุ่มชุดดินที่ 18 ชุดดินหนองบุนนาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา

อิทธิพลจากการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 และพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดินของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชุดดินจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาการใช้น้้าหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายตอซังข้าว การปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์และการปลูกข้าวสุพรรณบุรี 1 ในชุดดินเดิมบาง

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เกษตรทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์


ข่าวกิจกรรม


Card image

4 ธันวาคม 2563

เชิญร่วมงานวันดินโลก​ 4-8 ธันวาคม​ 2563​ ณ​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค​เอเซีย​ (CESRA)​ โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพ​ทาง​ดินได้จัดกิจกรรมมากมาย​ มีทั้งนิทรรศการ​ และฝึก​อบรม​ ได้แก่​ ฐานเรียนรู้​สาธิต​การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา​ ฐานการคัดแยกจุลินทรีย์​ที่เป็นประโยชน์​ทางการ​เกษตร​ในห้องปฏิบัติการ​ ฐาน​การเรียนรู้​การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์​ พด. รูปแบบ​ต่างๆ​ และฐานการฝึกอบรม​ผลิตภัณฑ์​ พด.13​ ไม​คอร์ไร​ซาสำหรับข้าวโพด​ ณ​ อาคารจุลินทรีย์​ดิน​ และสถานีความหลากหลาย​ทางชีวภาพ​ (ป่า3อย่าง​ ประโยชน์​4อย่าง) ท่านสามารถ​เยี่ยม​ชม​งาน​ เข้าร่วมฝึกอบรม​ พร้อมทั้งติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์​จุลินทรีย์​ พด.​ ได้ภายในงาน

ความร่วมมือ/การศึกษาดูงาน


Card image

2 พฤษภาคม 2559

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation “Research and Development of Biofertilizer and Biocontrol to Increase Cash Crop Production" วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิต ปุ๋ยชีวภาพ และจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3. เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ระยะเวลา มกราคม 2558- พฤศจิกายน 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 1. ได้องค์ความรู้และข้อมูลผลงานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ และควบคุมโรคพืช 2.ได้วิธีการศึกษาและวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและควบคุมโรคพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 3. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระดับโรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเน้นการผลิตที่เป็นระบบ 4. ได้เรียนรู้ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหน่วยงานภาครัฐสู่การลงทุนภาคเอกชนและขยายผลสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

การพัฒนาบุคลากร กทช.


เกียรติประวัติหน่วยงาน