Bell Logo

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • Product Image
  5 ธันวาคม 2562อ่านต่อ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
 • Product Image
  3 ธันวาคม 2558อ่านต่อ เชิญร่วมวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
 • Product Image
  1 ธันวาคม 2558อ่านต่อ บริการน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช

ข่าวกิจกรรม

ความร่วมมือ/การศึกษาดูงาน

 • Product Image
  2 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558
 • Product Image
  2 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-ไต้หวัน “โครงการพัฒนาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์”
 • Product Image
  2 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ การศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย

การพัฒนาบุคลากร กทช.

 • Product Image
  7 มีนาคม 2559อ่านต่อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษา หลักสูตร “Chinese Smart Learning Basic I”
 • Product Image
  29 กุมภาพันธ์ 2559อ่านต่อ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคระห์กิจกรรมจุลินทรีย์ดิน ด้วยเทคนิค Microresp TM
 • Product Image
  17 กุมภาพันธ์ 2559อ่านต่อ การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2

เกียรติประวัติหน่วยงาน

รางวัลความภาคภูมิใจ
รางวัลความภาคภูมิใจ
รางวัลข้าราชการดีเด่น
รางวัลความภาคภูมิใจ

Media


ทำเกษตรกับพด. ep5

คลังความรู้(KM)/ผลงานวิจัย