สรุปความรู้ของข้าราชการ กทช.

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

 การใช้ชุดเครื่อมมือ Biofunctool เพื่อประเมินคุณภาพดิน

 การใช้โปรแกรม R สำหรับวิเคราะห์สถิติ

 การบริหารจัดการข้อมูลและการนำเสนอในรูปแบบ Visualization

 สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

 การจัดการผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

 การคิดวิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวม

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน