สรุปความรู้ของข้าราชการ กทช.

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

 การใช้ยีสต์ควบคุมโรคพืช

 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน

 การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)

 16S Metagenome Sequencing และการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านต่างๆ

 การประเมินผลข้อมูลคำแนะนำพืชเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการเปิดตัวระบบบริหารพัฒนาการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเร่งการย่อยสลายตอซังพืช

ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

 วินัยและการรักษาวินัย

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ (HAPPY RETIREMENT)