คลังความรู้ บำรุงดินเพิ่มผลผลิต


น้ำหมักชีวภาพสูตร 1 กรมพัฒนาที่ดิน

22 สิงหาคม 2564

ปุ๋ยหมักสูตรกรมพัฒนาที่ดิน

21 สิงหาคม 2564

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

20 สิงหาคม 2564

ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ กล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก ในกลุ่มชุดดินที่ 7

1 มกราคม 2557

ศึกษาระยะเวลาการหมักมูลสุกรโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการผลิตน้ำหมักเพื่อเพิ่ม ผลผลิตข้าว

1 มกราคม 2556

ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการปลูกข้าวอินทรีย์ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) ในกลุ่มชุดดินที่ 18 ชุดดินหนองบุนนาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา

1 มกราคม 2556

อิทธิพลจากการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 และพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดินของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชุดดินจักราช จังหวัดนครราชสีมา

1 มกราคม 2556

ศึกษาการใช้น้้าหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายตอซังข้าว การปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์และการปลูกข้าวสุพรรณบุรี 1 ในชุดดินเดิมบาง

1 มกราคม 2555

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เกษตรทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

1 มกราคม 2554

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย

1 มกราคม 2554

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

1 มกราคม 2554

ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

1 มกราคม 2554

การศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดในการทำนาหว่านแห้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 มกราคม 2554

การคัดเลือกแบคทีเรีย ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนออกซินและจิบเบอร์เรลลินจากดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ดินกรดและดินด่าง

1 มกราคม 2554

การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย

1 มกราคม 2553

การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ สำหรับปอเทืองในสภาพโรงเรือนกระจก

1 มกราคม 2553

ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับปอเทืองเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ดินปนกรวด

1 มกราคม 2553

การศึกษาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของถ่านชาร์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในสภาพดินเปรี้ยว

1 มกราคม 2553

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดินเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในกลุ่มชุดดินที 49

1 มกราคม 2552

การแยกและการคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพตรึงไนโตรเจนสำหรับปอเทือง

1 มกราคม 2552

การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพโรงเรือนกระจก

1 มกราคม 2552

การศึกษาพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นใน จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับไรโซเบียมเพื่อคลุมดินและเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน

1 มกราคม 2552

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโดยการใช้แหนแดงในพื้นที่นาลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี

1 มกราคม 2552

ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง

1 มกราคม 2552

การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันควบคุมแมลงศัตรูพืช(ซุปเปอร์ พด.7)

1 มกราคม 2551

ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในระยะต่างๆของการเจริญเติบโตของข้าวและผลผลิตข้าว

1 มกราคม 2551

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนทดลอง

1 มกราคม 2551

ศึกษาชนิดและอัตราปุ๋ยอินทรีย์ต่อการปรับปรุงสมบัติดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง

1 มกราคม 2551

การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำหลังการหว่านข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์

1 มกราคม 2551

ศึกษาประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตของข้าว (ไวแสง)

1 มกราคม 2551

ศึกษาประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตของข้าว (ไม่ไวแสง)

1 มกราคม 2551

การศึกษาวัตถุดิบร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง

1 มกราคม 2551

การคัดเลือกจุลินทรีย์ดิน fluorescent Pseudomonas spp. ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคเน่าและโรคเหี่ยวของผัก

1 มกราคม 2551

ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช

1 มกราคม 2551

การจัดการตอซังข้าว ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์

1 มกราคม 2551

ประสิทธิภาพการละลายหินฟอสเฟตด้วยจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.9

1 มกราคม 2551

การศึกษาพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับไรโซเบียมเพื่อคลุมดินและเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน

1 มกราคม 2551

การศึกษาอัตราของปุ๋ยหมักร่วมกับหินฟอสเฟตและสารเร่งพด. 8 ในการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

1 มกราคม 2551

การศึกษาเทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคพืชในดินและผลผลิตการเกษตร

1 มกราคม 2551

ศึกษาชนิดปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง

1 มกราคม 2551

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (พด. 6) เพื่อการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสัตว์น้ำ

1 มกราคม 2551

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพริก

1 มกราคม 2551

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแปรสภาพอินทรียฟอสฟอรัส

1 มกราคม 2550

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ต่อการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตคะน้าในโรงเรือนกระจก

1 มกราคม 2550

การคัดเลือกจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ(อะโซโตแบคเตอร์)จากดิน ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร

1 มกราคม 2550

ศึกษาวิธีการเตรียมและอัตราของอ้อยในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้ สารเร่ง พด. 2

1 มกราคม 2550

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างฮอร์โมนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

1 มกราคม 2550

ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายเชื้อจุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3

1 มกราคม 2550

การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินเปรี้ยวจัด

1 มกราคม 2550

การคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

1 มกราคม 2550

การทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผัก

1 มกราคม 2550