บริการของหน่วยงาน


ขั้นตอนการรับเข้าบริการสารเร่ง พด. (สำหรับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ)

1. กรอกแบบฟอร์มรอรับสารเร่ง พด. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ติดต่อขอรับสารเร่ง พด. ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์


ขั้นตอนการรับเข้าบริการน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย จำกัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช

1. กรอกแบบฟอร์มขอรับน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย จำกัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่ศูนย์เรียนรู้การเปลี่ยนขยะเป็นทอง

2. ติดต่อขอรับน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย จำกัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช


ขั้นตอนการรับเข้าบริการเอกสารที่เผยแพร่ (สำหรับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ)

1. กรอกแบบฟอร์มเอกสารที่เผยแพร่ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ติดต่อขอรับเอกสารที่เผยแพร่ที่ห้องเก็บรวบรวมเอกสารเผยแพร่