ความร่วมมือ/การศึกษาดูงาน


โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

2 พฤษภาคม 2559

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation “Research and Development of Biofertilizer and Biocontrol to Increase Cash Crop Production" วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิต ปุ๋ยชีวภาพ และจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3. เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ระยะเวลา มกราคม 2558- พฤศจิกายน 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 1. ได้องค์ความรู้และข้อมูลผลงานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ และควบคุมโรคพืช 2.ได้วิธีการศึกษาและวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและควบคุมโรคพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 3. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระดับโรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเน้นการผลิตที่เป็นระบบ 4. ได้เรียนรู้ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหน่วยงานภาครัฐสู่การลงทุนภาคเอกชนและขยายผลสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน เรื่อง“TheMechanism of Biofertilizer and Biocontrolvia Molecular and HPLC Tec

25 เมษายน 2557

ได้จัดทำร่างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งมณฑลเหอเป่ย (Hebei Academy of Science) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางนักวิจัยทั้งสองฝ่ายได้มีการชี้แจงการจัดทำร่างทางวิชาการร่วมกันในหัวข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ เรื่อง Research and Development of Biofertilizer and Biocontrol to Increase Cash Crop Production นอกจากนี้ได้เข้าร่วมสัมมนา และนำเสนอผลงานทางวิชาการที่สถาบันวิจัยด้าน จุลชีววิทยามณฑลเหอเป่ย ณ เมืองฉือเจียจวง (Hebei Academy of Science) ระหว่างนักวิชาการไทย และจีน ตลอดจนได้ศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพของบริษัทเอกชน


การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพลังงานจากมวลชีวภาพและขยะ ครั้งที่ 2

29 เมษายน 2556

การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพลังงานจากมวลชีวภาพและขยะ ครั้งที่ 2


การฝึกอบรมด้านจุลินทรีย์ในการวิเคราะห์ระดับโมเลกุล

29 เมษายน 2556

การฝึกอบรมด้านจุลินทรีย์ในการวิเคราะห์ระดับโมเลกุล


การสัมมนาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ด้านเกษตรอินทรีย์

29 เมษายน 2556

การสัมมนาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ด้านเกษตรอินทรีย์


การประชุม Organic Agriculture in Development in ASEAN countries

29 เมษายน 2556

การประชุม Organic Agriculture in Development in ASEAN countries


ประชุมนานาชาติครั้งที่5 ความสัมพันธ์ของแร่ธาตุในดินกับสารประกอบอินทรีย์

29 เมษายน 2556

ประชุมนานาชาติครั้งที่5 ความสัมพันธ์ของแร่ธาตุในดินกับสารประกอบอินทรีย์


การศึกษาดูงานโครงการการกักเก็บคาร์บอนในระบบอินทรีย์เกษตร และวนเกษตร

29 เมษายน 2556

การศึกษาดูงานโครงการการกักเก็บคาร์บอนในระบบอินทรีย์เกษตร และวนเกษตร


การศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์

29 เมษายน 2556

การศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์


ศึกษาดูงานการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ประเทศไต้หวัน

29 เมษายน 2556

ศึกษาดูงานการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ประเทศไต้หวัน


การประชุม ศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน

29 เมษายน 2556

การประชุม ศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน


การประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 17

29 เมษายน 2556

การประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 17


Background and Overview - Training Class

29 เมษายน 2556

Background and Overview - Training Class


โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน เรื่อง“TheMechanism of Biofertilizer and Biocontrolvia Molecular and HPLC Tec

29 เมษายน 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน เรื่อง“TheMechanism of Biofertilizer and Biocontrolvia Molecular and HPLC Technique to Increase Crop Production” ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2556


การศึกษาดูงาน ภายใต้ความร่วมมือไทย-รัสเซีย เรื่องการพัฒนาจุลินทรีย์ดิน สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ Research Cooperation between Thailand and Russia on So

29 เมษายน 2556

การประชุม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลวิชาการ ความร่วมมือระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย เรื่อง การพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัย Lomonosov Moscow state สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของมอสโคว์ เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับดินและสิ่งแวดล้อม คือ Faculty of Geography และ Faculty of soil science เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งมีนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยทางด้านดิน ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย การจัดทำแผนที่ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก โดยมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณการสะสมสารกำจัดศัตรูพืชในดินในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อจัดทำแผนที่ปริมาณการสะสมสารกำจัดศัตรูพืชในดิน และนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อวางแผนการจัดการมลพิษทางดินที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีการศึกษาการใช้พืชในการดูดโลหะหนัก การจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้จุลินทรีย์มีเอกสารการวิจัยในด้านนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการที่เหมาะสมวิธีหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการลดปัญหารการปนเปื้อนในดินได้ โดยในคณะปฐพีศาสตร์ มีภาควิชาชีววิทยาทางดินที่มีหลักสูตรด้านจุลินทรีย์ดินและการวิจัยด้านจุลินทรีย์ดิน รวมทั้งนักวิจัยจากคณะปฐพีศาสตร์ได้มีศึกษาศึกษาร่องรอยการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียดินโดยใช้ซีเซียม Cs137 นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งรวบรวมข้อมูลดินของสหพันธรัฐรัสเซีย จัดแสดงข้อมูลดินแบ่งตามภูมิภาค รวมทั้งมีการจัดแสดงวัตถุต้นกำเนิดดิน เช่น หิน แร่ต่างๆ ที่มีในรัสเซีย การแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของดินแต่ละชนิด แสดงการเกิดดินในพื้นที่ต่าง ๆ


ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน ณ ประเทศฝรั่งเศส

29 เมษายน 2556

การศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน ณ ห้องปฏิบัติการ Topical and Mediterranean Symbioses Laboratory (LSTM) สถาบัน CIRAD สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยด้านการอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์กับพืช (ไรโซเบียม และไมคอร์ไรซา) กลไกต่างๆ ในระบบนิเวศวิทยา รวมถึงการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการ LSTM ดำเนินงานวิจัยทั้งทางด้านงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยทำการศึกษาในพื้นที่แถบเมดิเตอร์เรเนียน และในพื้นที่เขตร้อน พื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามโดยเฉพาะประเทศทางตอนใต้


ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน ณ ประเทศอิสราเอล

29 เมษายน 2556

การประชุม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลวิชาการด้านการวิจัยกับ Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, The Hebrew of Jerusalem University ประเทศอิสราเอล ซึ่งทาง Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences ได้ให้ความสนใจในการวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรหลายด้าน เช่น จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนอิสระ และการวิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งในขั้นตอนการวิจัยเน้นการนำเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัย และแม่นยำ เข้ามาใช้ในการวิจัยโดยเฉพาะเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและประเทศอิสราเอลในอนาคตทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยสังคมของจุลินทรีย์ดินในแต่ละชุดดิน ในแต่ละชั้นดินโดยการใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล เช่น DGGE, T-RFLP เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางด้านชีวภาพในการชี้บ่งชุดดินแต่ละชุด และจัดจำแนกชุดดิน