ศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-ไต้หวัน “โครงการพัฒนาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์”

2 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมที่มีการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ ไต้หวัน1. ประชุม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์” ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ณ Kaohsiung District Agricultural Research and Extension Station เมือง Pingtung ไต้หวัน 2. เยี่ยมชมบริษัท Dayi Agritech Corporation Limited3. เยี่ยมชมบริษัท Advanced Green Biotechnology Inc.