เอกสารที่เผยแพร่


เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 58-66

18 สิงหาคม 2566

เปิด ลิงก์

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

29 มิถุนายน 2566

เปิด ลิงก์

ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเร่งการย่อยสลายตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

23 พฤษภาคม 2566

เปิด ลิงก์

ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน

25 เมษายน 2566

เปิด ลิงก์

คู่มือสำหรับประชาชน

18 เมษายน 2566

เปิด ลิงก์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

12 เมษายน 2566

เปิด ลิงก์

ระบบบัญชีข้อมูลกรมพัฒพัฒนาที่ดิน

10 เมษายน 2566

เปิด ลิงก์

ไถกลบตอซัง ปรับโครงสร้างดินลดหมอกควัน

7 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด

การใช้ปุ๋ยพืชสด

31 สิงหาคม 2565

เปิด ลิงก์

คู่มือดินและปุ๋ย

15 สิงหาคม 2565

เปิด ลิงก์

การจัดการขยะ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดภาวะโลกร้อน

15 สิงหาคม 2565

เปิด ลิงก์

คู่มือขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

4 เมษายน 2565


การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสงเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี

21 มีนาคม 2565


เปิด E-Book

ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ด้วยไบโอชาร์ ต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช

17 พฤศจิกายน 2563

เปิด ลิงก์

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

19 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด

การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด