Bell Logo

Link สำคัญที่เกี่ยวข้อง

สถานีพัฒนาที่ดิน
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงใหม่
เชียงราย
ตรัง
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
พังงา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
แพร่
พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต
มุกดาหาร
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สิงห์บุรี
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฏร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองช่าง
กองแผนงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทีดิน
สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก
สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
สพข.2
สพข.3
สพข.4
สพข.5
สพข.6
สพข.7
สพข.8
สพข.9
สพข.10
สพข.11
สพข.12
ศูนย์ฯพิกุลทอง
ศูนย์ฯเขาหินซ้อน
โครงการหลวง

กระทรวงต่าง ๆ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
องค์การสะพานปลา
องค์การสวนยาง
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

หน่วยงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
IRD Thailand
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
มูลนิธิชัยพัฒนา
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักงาน กปร.

เว็บไซต์เพื่อการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรฯ
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สื่อการเกษตร