บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

31 พฤษภาคม 2564

ยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายศักย์ พานิช ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน