Bell Logo

เกียรติประวัติหน่วยงาน

รางวัลความภาคภูมิใจ
19 สิงหาคม 2562

นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ เรื่อง "ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับถั่วพร้าปรับปรุงบำรุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินทราย"

รางวัลความภาคภูมิใจ
19 สิงหาคม 2562

รางวัลชนะเลิศภาคนิทรรศการ นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน เรื่อง "ทดสอบประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย"

รางวัลข้าราชการดีเด่น
19 มีนาคม 2561

รางวัลข้าราชการดีเด่น นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

รางวัลความภาคภูมิใจ
29 เมษายน 2558

4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 1. รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย นส. มนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง ผลกระทบจากการจัดการสวนยางพาราและอายุของยางพาราต่อความหลากหลายและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน 2. รางวัลที่ 3 การนำเสนอภาคนิทรรศการ (หน่วยงาน) ไรโซเบียม จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนและสร้างฮอร์โมน เพิ่มมวลชีวภาพถั่วพร้า 3. รางวัลชมเชย การนำเสนอภาคนิทรรศการ (่บุคคล) นส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนออกซินและจิบเบอร์เรลลินจากดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ดินกรดและดินด่าง 4. รางวัลชมเชย การนำเสนอภาคนิทรรศการ (่บุคคล) นส.ดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ การคัดเลือกจุลินทรีย์ชักนำการสร้าง Jasmonic acid เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้

รางวัลความภาคภูมิใจ
27 สิงหาคม 2557

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 รางวัลภาคบรรยาย 1. ชนะเลิศ นางสาวมนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกในกลุ่มชุดดินที่ 7 2. รางวัลรองชนะเลิศ นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและผลผลิตข้าวในดินกรดจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รางวัลภาคโพสเตอร์ 3. รางวัลชมเชย นางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง ศึกษาชนิดปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ รางวัลโพสเตอร์หน่วยงาน 4. รางวัลอันดับ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ

ความภาคภูมิใจของ กทช.
24 พฤษภาคม 2557

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 เพื่อควบคุมโรคและแมลงศุตรูพืช"รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินรางวัลชนะเลิศ นางสาวมนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง "ผลกระทบจากการจัดการสวนยางพาราและอายุของยางพาราต่อความหลากหลายและบาบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาความแตกต่างโครงสร้างประชากรเชื้อราและแบคทีเรียบริเวณรากหญ้าแฝหที่ปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด"ภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคลรางวัลชมเชย นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเรื่อง "การคัดเลือกจุลินทรีย์ชักนำสร้าง Jasmonic acid เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้"รางวัลชมเชย นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการเรื่อง "การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนออกซินและจิบเบอเรลลินจากดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ดินกรดและดินด่าง"ภาคนิทรรศการ ประเภทหน่วยงานเรื่อง "ไรโซเบียมจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนและสร้างฮอร์โมนเพิ่มมวลชีวภาพถั่วพร้า"

ความภาคภูมิใจของ กทช.
24 พฤษภาคม 2557

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 เพื่อควบคุมโรคและแมลงศุตรูพืช"รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินรางวัลชนะเลิศ นางสาวมนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรื่อง "ผลกระทบจากการจัดการสวนยางพาราและอายุของยางพาราต่อความหลากหลายและบาบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาความแตกต่างโครงสร้างประชากรเชื้อราและแบคทีเรียบริเวณรากหญ้าแฝหที่ปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด"ภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคลรางวัลชมเชย นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเรื่อง "การคัดเลือกจุลินทรีย์ชักนำสร้าง Jasmonic acid เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้"รางวัลชมเชย นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการเรื่อง "การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนออกซินและจิบเบอเรลลินจากดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ดินกรดและดินด่าง"ภาคนิทรรศการ ประเภทหน่วยงานเรื่อง "ไรโซเบียมจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนและสร้างฮอร์โมนเพิ่มมวลชีวภาพถั่วพร้า"

รางวัลนวัตกรรม
1 สิงหาคม 2556

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากสำนักงาน กพร รางวัลจากความพากเพียร ของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน “รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากสำนักงาน กพร.” สืบเนื่องจากสำนักงาน กพร. ได้มีการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน จากการพิจารณากลั่นกรองรางวัลของคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 แล้วมีมติเห็นควรให้ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2) ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดี ซึ่งนวัตกรรมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สารเร่งดังกล่าวให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อความยั่งยืนของดินและระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย

เสด็จพระราชดำเนิน
16 เมษายน 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 16 เมษายน 2552