รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566

26 เมษายน 2566

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566 นางนวลจันทร์ ชะบา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน