ติดตามงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

24 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้ของเหลือจากกากอุตสาหกรรม ได้แก่ เปลือกถั่วเหลือง ผักและก้าน มาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทั้งนี้ รองอาทิตย์ ได้ให้คำแนะนำขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. พร้อมมอบปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด. นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการผลิตและใช้อินทรีย์คุณภาพสูงจากของเหลือใช้จากกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ทำการเพาะปลูกทดแทนปุ๋ยเคมี สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้ชุมชน