ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนและเพิ่มผลผลิตผักคะน้า

6 กันยายน 2564

ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนและเพิ่มผลผลิตผักคะน้า นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ