โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

2 พฤษภาคม 2559

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation “Research and Development of Biofertilizer and Biocontrol to Increase Cash Crop Production" วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิต ปุ๋ยชีวภาพ และจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3. เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ระยะเวลา มกราคม 2558- พฤศจิกายน 2559 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 1. ได้องค์ความรู้และข้อมูลผลงานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ และควบคุมโรคพืช 2.ได้วิธีการศึกษาและวิจัยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและควบคุมโรคพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 3. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระดับโรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเน้นการผลิตที่เป็นระบบ 4. ได้เรียนรู้ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหน่วยงานภาครัฐสู่การลงทุนภาคเอกชนและขยายผลสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร